Simbaoptic - Lựa chọn thuộc về bạn - Simba đồng tổ chức ngày hội STEM: Khơi dậy đam mê - Đánh thức sáng tạo